Vyhlášení poplachu

 

 

 

VYHLÁŠENÍ POPLACHU V OBCI/MĚSTĚ

 

 

 

  • a)Signálem POŽÁRNÍ POPLACH,který je vyhlašován přerušovaným tonem sirény po dobu jedné minuty (25 sec.ton -10 sec. pauza - 25 sec.ton)
  • b) signálem POŽÁRNÍ POPLACH  vyhlašováním elektronickou sirénou( napodobuje hlas trubky troubící ton-Ho-ří,Ho-ří) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály)
  • c) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlásí místním rozhlasem

 

Požární poplach se v obci vyhlašuje přímo dispečerem HZS Kladno a nebo na budově hasičské zbrojnice . Ruční ovládání sirény je umístěno v 1.poschodí obecního úřadu,nebo na budově hasičské zbrojnice.

 

 

A) POVINNOSTI PŘI OHLAŠOVÁNÍ POŽÁRU:

 

  • Hlášení o požáru neprodleně předat na HZS Kladno-150,nebo 112
  • Při předávání hlášení je nutné uvést:

- místo požáru,objekt,který je požárem zasažen

- jaké materiály hoří a v jakém rozsahu

- nejvhodnější příjezdovou cestu

- jméno,adresu osoby,která požár hlásí a uvést tel.číslo,odkud požár hlásí.

 

 

 

B) POVINNOSTI PŘI VYHLAŠOVÁNÍ POPLACHU:

 

  • Při přijímání hlášení zjistit:

- místo požáru,objekt,který je požárem zasažen

- jaké materiály hoří a v jakém rozsahu

- nejvhodnější příjezdovou cestu

- jméno,adresu a číslo telefonu osoby,která požár hlásí

- v případě pochybnosti o věrohodnosti přebírané zprávy provést její ověření

  • Neprodleně po převzetí hlášení zajistit vyhlášení požárního poplachu pro místní jednotku SDH a jednotku HZS Příbram
  • V případě vyhlášení požárního poplachu je nutné,aby osoba ,která přijala hlášení o požáru, vyrozuměla velitele jednotky o zjištěných skutečnostech ,udaných v hlášení.

 

Činnost obyvatel po varovném signálu

 

Pro zabezpečení varování byl na celém území státu zaveden jediný varovný signál "Všeobecná výstraha" Vyhlašuje se kolísavým tonem po dobu 140 vteřin v případech, kdy může dojít nebo došlo k ohrožení životů a zdraví obyvatel v důsledku vzniku mimořádných událostí.

 

Co dělat, když uslyšíte varovný signál?

Když uslyšíte kolísavý tón sirény neprodleně se ukryjte kdekoliv to bude možné (tato zásada neplatí, když se zjevně jedná o povodeň). Nehledejte betonové úkryty ani sklepy pod úrovní terénu. V prvním okamžiku plně postačí k účinné ochraně zděná budova, kterou lze uzavřít. Požádejte o poskytnutí ochrany a o pomoc v objektech a budovách, ať jste kdekoliv na nákupech, na procházce, v zaměstnání, při jednání na úřadech, ve škole, atd. Zvuk sirény nepřikazuje okamžitě se vrátit domů, ale přikazuje neprodleně se ukrýt co nejblíže místa, kde se nacházíte. Provedením tohoto opatření si dost možná zachráníte své zdraví a život.

Děti, které jsou přítomny ve škole, je nutné ponechat ve škole a neposílat je domů nebo se snažit je ze školy vyzvednout. Škola se o zajištění jejich bezpečí na nezbytnou dobu postará a sdělí jim, co mají dělat dál. Pokud cestujete automobilem a uslyšíte varování, je nejlepší okamžitě automobil zaparkovat a vyhledat úkryt v nejbližší budově.

 

Co tedy znamená rada "Neprodleně se ukryjte"?

Vyhledejte úkryt v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kanceláře, obchody, veřejné budovy i soukromé domy. Když lidé požádají o pomoc u vašich dveří, dejte jim příležitost se ukrýt. Pokud uvidíte, že někteří zvuk sirény asi nezaslechli, varujte je, sdělte jim, že hrozí nebezpečí a poskytněte jim případnou pomoc.

Uslyšíte-li zvuk sirény, nikam netelefonujte. Váš pokus o získání telefonických informací jenom zatíží telefonní síť. Je to zbytečné!

Když se ukryjete v budově, musíte zavřít dveře a okna kvůli bezpečnosti osob uvnitř. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat zrovna únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin nebo jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vniknutí látek do prostoru, ve kterém se nacházíte. Informace o tom co se stalo a jak se zachovat, se dozvíme ze zpráv a informací z regionálního vysílání rozhlasu a televize, ale i z obecního rozhlasu. Tam kde jsou již nainstalovány elektronické sirény, budou tyto vysílat po varovném signálu i krátkou slovní informaci o vzniklé situaci.

Další podrobností o průběhu mimořádné události a postupu záchranných prací uslyšíte v pravidelných relacích a zpravodajských vstupech regionálních rozhlasových stanic a televize.

 

Shrnuto a podtrženo:

Zvuk sirény, vyjadřující varovný signál „všeobecná výstraha“, znamená vždycky nějaké nebezpečí. Její zvuk upozorňuje, že může dojít nebo již došlo k mimořádné události, která ohrožuje životy a zdraví občanů, majetek a životní prostředí. Bude nutné se ukrýt nebo opustit ohrožený prostor a dodržovat opatření stanovená obcemi, zaměstnavateli a správními úřady.

Zůstat doma, podle možností se domů vrátit, popřípadě vstoupit do nejbližší budovy.

Zapnout rozhlas, nebo sledovat hlášení rozhlasových vozů.

Uzavřít a utěsnit okna, dveře, větráky a podobně, vypnout klimatizaci.

Telefonovat pouze v nezbytném případě, nezatěžovat telefonní linky.

 

 

 

 

Copyright © 2014

Stránky vytvořil Michal Linhart