Zrod SDH Obecnice

 O samotném zrodu dobrovolného požárnictví v naší obci nám základní informace prozradí zažloutlé listy památníku Sboru dobrovolných hasičů v Obecnici, kde se na úvodní stránce můžeme dočíst:

"Ná návrh p. Josefa Zelenky, obecního starosty, sešlo se dne 31. ledna 1886 několik občanů obce Obecnice ku poradě o zřízení dobrovolného hasičského sboru v obci Obecnici, Shromáždění toto, schválivši návrh p. Josefa Zelenky, zvolilo zatímní výbor, který potřebné kroky učiniti měl, aby myšlenka tato v skutek vešla. Zatímní výbor, skládající se z pánů: p. Josefa Zelenky, obecního starosty p. Kamila Svobody, knížecího huťmistra, p. Viléma Basche, knížecího hutního úředníka, p. Jana Sobotky, rolníka, p. Františka Smrčka, obchodníka, p. Jakuba Janeše, hostinského, p. Jindřicha Záborce, obchodníka, p. Václava Khüna, horníka, p. Antonína Oktábce, lesního příručího, ihned potřebné stanovy vypracoval a slavnému c. a k. okresnímu hejtmanství v Příbrami ke schválení předložil. Po té ohlásil na den 7. března schůzi, vyzývaje ty kdož by ku sboru přistoupiti chtěli, aby se schůze zúčastnili. I zaspáno při schůzi té 32 členů činných, 3 přispívající, 3 vypomáhající a 24 zakládajících.

Číst dál: Zrod SDH Obecnice

Kolem 1. světové války

Činnost sboru se hned od jeho založení vyznačovala velmi dobrou aktivitou. Již za první půlrok bylo absolvováno 22 cvičení (aby byly získány alespoň základy tehdejší požárnické techniky), už v září 1886 se také konalo první veřejné cvičení. A záznamy rovněž uvádějí, že hned v prvním půlroce se příslušníci sboru zúčastnili čtyř požárních hájení v Obecnici, tři v Příbrami, po jednom v Dubně a Hluboši, kromě toho také ...

 

...veřejných cvičení v Rožmitále, Bohutíně, Příbrami a na Březových Horách. Součinnost s okolními hasičskými sbory byla tenkrát intenzivní, jak si to ostatně vyžadovaly tehdejší poměry. Musíme uvážit, že nebezpečí požáru bývalo velmi časté, podstatná část vesnických chalup byla ze dřeva, pokryta doškovými (slaměnými) střechami nebo šindelovou dřevěnou krytinou. Po elektrifikaci nebylo ještě ani potuchy, takže se v domácnostech topilo dřívím a svítilo se svíčkami či petrolejovými lampami. To všechno při trošce neopatrnosti vyvolávalo značné nebezpečí vzniku požáru.

Číst dál: Kolem 1. světové války

Mezi válkami

Vznik samostatného Československého státu v roce 1918  byl samozřejmě uvítán s velkým nadšením a nadějemi, ale také současně zastihl Obecnický hasičský sbor ve zcela neutěšené situaci. 24. listopadu se měla konat členská schůze, ale dostavili se pouze tři členové. V neutěšených sociálních poměrech ani poválečná konsolidace hasičského sboru v Obecnici neprobíhala za příznivých okolností. Podle archivních záznamů sboru se situace poněkud zlepšila v roce 1920, kdy bylo se zadostiučiněním kvitováno, že za přispívajícího člena přistoupil obecní starosta F. Tittle, což dávalo jistou naději na širší opětnou podporu obce pro potřeby sboru. Začala se po ...

 

válečné přestávce rozbíhat i pravidelná sborová cvičení. Konsolidace však probíhala poměrně pomalu i proto, že mnoho mladých mužů vstupovalo buď do Dělnické tělocvičné jednoty (založena v roce 1919) nebo tělocvičné jednoty Sokola (založena v roce 1920) a )koly i poslání hasičského sboru nebyly pro ně natolik přitažlivé. Přesto v roce 1922 měl sbor 38 činných členů a v tomtéž roce také zasahoval u tři požárů.

Číst dál: Mezi válkami

Za 2. světové války

 Od počátku roku 1939 byla naše republika ohrožena nacistickým Německem a patnáctého března začaly německé jednotky obsazovat Českou republiku. Vzápětí byl vyhlášen Protektorát Čechy a Morava. Organizace a spolky musely v krátkém termínu oznámit, zda chtějí pokračovat v činnosti. Hasiči pokračovali, ale spolková činnost byla velmi omezena. Zápisy ze správních rad jsou krátké. Projednávají se běžné sborové záležitosti. Firma Smekal ze Slatiňan vymáhá...

 

...dlužnou částku za motorovou stříkačku, kterou musí obec uhradit. Pořádají se jen Silvestrovské večírky, sborové věnečky. V roce 1941 čítá sbor 60 členů, 29 činných a 31 přispívajících. Stříkačku obec řádně zaplatila. V roce 1942 vykonal sbor čtrnáct praktických cvičení a čtyři teoretická. Samaritán sboru br. Ježek Emanuel ošetřil 42 lehčích zranění. V roce 1944  sbor vykonal pět cvičení, zasahoval u požáru v lese a vykonal též 510 hlídek. Konec války zastihl obec a její občany v myšlenkách na osvobození, do obce přichází Rudá armáda. Hasičský sbor se účastnil jejího přivítání a navázal čilou spolupráci s vojáky Rudé armády, také jim propůjčil ruční stříkačku na mytí jejich aut.

Po 2. světové válce

 Již 29.června 1945 se konala Valná hromada sboru na které byli zvoleni tito činovníci: starosta sboru Karel Zelenka, rolník, velitel Antonín Sládek, hutník, zástupce velitele Jan Vohradský, tovární dělník v.v., jednatel Josef Hyspecký, řídící učitel, pokladník Jak Kala, mistr krejčovský, zbrojmistr O. Šefl, slevač, strojmistr Ladislav Skuhrovec, obchodní vedoucí, samaritán Emanuel Ježek, dělník, četařem František Oktábec mladší, hutník, členové výboru Jan Bílek, lesní dělník, Josef Šefl, Tittl Kašpar, lesní dělník, František Vyšín, dělník, revizoři účtu, Štěpán Klíma, dělník, Vojtěch Škola, horník v.v.

Byla sehnána látka na pracovní šaty, které ušil krejčí p. Mára z Příbrami. Ze zápisu výborové schůze 3. listopadu 1945 se dovídáme, že za nevrátivšího se br. Koubka z německých koncentračních táborů konána bude tryzna.

Číst dál: Po 2. světové válce

50. a 60. léta

V tomto období ve změněné politické atmosféře, kdy byly vydanými zákony některé spolky zlikvidovány, se činnost hasičů vyvíjela dál. V roce 1950 zemřel dlouholetý velitel a starosta František Oktábec ve stáří 81 let. Hasiči slavnostně 24.srpna 1952 otevřeli hasičskou zbrojnici a v následujícím roce se začínají konat soutěže mezi požárními sbory. V roce 1953 na okresním přeboru ve Starém Podlesí zvítězilo požární družstvo z Obecnice a postoupilo do krajské soutěže na Zbraslav, kde mezi 87 družstvy skončilo obecnické na 11 místě. Soutěžilo ve složení velitel V.Smrček, Zd.Míka, M Mácha ml, Jar.Vyšín, Old.Mixa, Josef Šefl, Stan.Šefl, Jindřich Špaček, Mir.Klíma,  J.Kopáček. Z dalšího roku můžeme ze zápisů z pamětní knihy vyčíst, že 30.října 1954 se konala pietní vzpomínka na člena a významného funkcionáře obecnického sboru Antonína Koubka, který zahynul v koncentračním táboře Flösenburg. Pro uctění jeho památky byl vybudován malý památníček na kraji naší obce na začátku lesa u silnice na Sv.Dobrotivou.

Číst dál: 50. a 60. léta

70. a 80. léta

 Počátkem sedmdesátých let se na výborových i schůzích řešila otázka oprav rybníka. V  požární zbrojnici bylo nutné dodělat spolkovou místnost. V těchto letech vypíšeme ze zápisů jen nejdůležitější akce, protože základní povinnosti a činnosti sboru a hasičů jako jsou preventivní prohlídky, plesy, sběr starého železa a   podobně se pravidelně opakují. Tak například v roce 1973 v okrskové soutěži v Trhových Dušníkách obsadilo naše družstvo druhé místo. Po dohodě s osečskými  hasiči byla Tatra 805 přemístěna z Oseče do garáže MNV s tím, že se rozebere na náhradní díly. Na požární zbrojnici prováděli členové opravy vrat a střechy, byl pořízen pojízdný výsuvný žebřík.

Číst dál: 70. a 80. léta

80. a 90. léta

Nastávají léta budování i takzvaného obyčejného požárnického života. V roce 1980 i v následujících letech se aktivní členové účastní různých brigád, například na výstavbě mateřské školky. V dalším roce 1981 se naše družstvo v okrskové soutěži v Sádku umístilo na třetím místě. Výbor uspořádal pro členstvo zájezd na kabaret do Prahy a hasiči pomáhali i při organizování „Obecnických dožínek“. Devatenáctého a dvacátého července došlo v obci po prudkých deštích k povodním, obecničtí hasiči pracovali při povodni na mnoha místech, ale hlavně v dalších dnech vydatně pomáhali při odstraňování následků povodní. Ve sboru je organizováno čtyřicet pět hasičů. V roce 1982 požární družstvo v okrskové soutěži zvítězilo a postoupilo do oblastního kola, kde se umístilo na 5.místě. Předseda sboru Karel Záborec byl odměněn při životním jubileu 60 let  „Medailí za příkladnou práci“.

Číst dál: 80. a 90. léta

Nové tisíciletí

 V roce 2000  se zúčastnil SDH Obecnice 3.května lokalizace lesního  požáru u Žírov, 20. července narážení vody v Malém Drahlíně, 18. září čištění studny v lese na Carvánce. Proběhlo i odborné školení velitelů has.družstev, strojníků a preventistů. Pětkrát prováděli sběr starého železa  po vsi a bylo sebráno 16 620 kg . Společenské místnosti zbrojnice byly využívány k oslavám životních jubileí a dalším akcím. V tomto roce byli odměněni zasloužilí členové „Za příkladnou práci“ Čenda Klíma, který oslavil životní jubileum 60 let, za věrnost (50let členství) Oldřich Mixa a Josef Šefl , (40let členství) Mirek Klíma a Karel Záborec.

Výbor pracoval ve složení: Karel Záborec, starosta, Jan Holub, náměstek st., Miroslav Klíma, velitel, Jaroslav Vacek, zástupce vel., František Houska, strojník, Vladimír Mach, preventista, Oldřich Mixa, jednatel, Josef Šefl, hospodář, Čeněk Klíma, čl. výboru, Josef Polák, čl.výboru, rev.komise Rudolf Procházka, př., František Mikula a Ludovít Selucký čl.

Číst dál: Nové tisíciletí

Současnost

 Současnost bude doplněna aktuálními informacemi.

 

Naše SDH má v současnosti 56 členů.Tvoří jej 41 mužů a 15 žen.Věkové složení je :

 

4-členové  15-18 let

 

7 členů       18-26 let

 

31 členů     + 26 let

 

V letošním roce jsme přijali do SDH 16 nových členů a to dva muže a čtrnáct žen.Naše SDH sídlí v budově hasičské zbrojnice,kterou má bezplatném užívání od obecního úřadu.

Byl zvolen nový výbor SDH a všech funkcí  se vzdal velitel SDH a JSDH  b. Miroslav Klíma.

Členové SDH se pravidelně scházejí jednou ročně na valné hromadě,kde jsou jim předloženy akce připravované v průběhu roku ,seznámí se s celkovým hospodařením SDH a finanční situací.Mají zde možnost se vyjádřit k uplynulému i nadcházejícímu roku a  přednést své návrhy a připomínky k celkovému fungování sboru.Sbor pomáhá v obci zajišťovat hlavně kulturní vyžití v obci a pomáhat na vyžádání s různými pracemi pro zlepšení života občanů .Jednou ročně jsme začali pořádat hasičské plesy,které již zanikli.Pořádáme také pro občany různé přednášky a školení hlavně v otázkách při zajišťování první pomoci Také jsme začali s pořádáním ukázek Integrovaného záchranného systému a prací hlavně vojenské policie a vojenských pyrotechniků.Tato akce informuje občany o současném stavu a připravenosti nejenom naší zásahové jednotky ,ale i o nebezpečí ,které je ve formě nejrůznější nevybuchlé staré i současné vojenské munice,se kterou se mají možnost setkat při návštěvě vojenského prostoru se kterým naše obec sousedí.Další naší akcí je hlavně práce s mládeží  a hlavně se zaměřujeme na ty naše nejmenší občánky,kteří navštěvují místní mateřskou školu a základní školu.Začali jsme se scházet při různých sportovních akcí ,kde máme možnost si i zvyšovat fyzickou kondici,ať je to při hokeji,fotbalu,volejbalu ,či podobně.

 

 

 

 

Copyright © 2014

Stránky vytvořil Michal Linhart